[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม : ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
เมนูหลัก
โพนจาน..ตำบลน่าอยู่
แผนงาน อบต.
กฏหมายท้องถิ่น
ลิงค์หน่วยงาน

ลิงค์แนะนำ


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
พยากรณ์อากาศ
 
ผลสำรวจความพึงพอใจ

   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ


 1. พอใจมาก
 2. ค่อนข้างพอใจ
 3. เฉย ๆ
 4. ไม่ค่อยพอใจ
 5. ไม่พอใจ  
นโยบายการบริหาร  
 


นโยบายการบริหาร

บทนำ

กราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจานทุก ๆ ท่าน ที่เคารพอย่างสูง รวมถึงผู้ใช้การสนับสนุนทุกท่าน กระผม นายสมพงษ์ มณีรัตน์ ในฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความไว้วางใจมอบหมาย ให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน เพื่อบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ให้เกิดประโยชน์สุขแด่พี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกันต้องขอขอบพระคุณคณะทำงาน ทุก ๆ ท่านที่ทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละ จึงทำให้เกิดวันนี้ได้ จึงต้องขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ที่ผ่านมาการคัดเลือกในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นจำนวน 20 ท่าน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง


เจตนารมณ์ในการทำงาน

พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับ เมื่อผมได้รับฉันทานุมัติจากที่น้องประชาชนให้มาทำงานบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นภาระที่ผมต้องรับผิดชอบอย่างสูงแล้วนั้น กระผม นายสมพงษ์ มณีรัตน์ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจานและคณะผู้บริหารของกระผม ควรจะมีเจตนารมณ์หรือหลักการทำงานอย่างไร ซึ่งผมได้พิจารณาอย่างจริงใจถึงการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน กระผมจึงขอตั้งเจตนารมณ์และหลักการทำงานของกระผมและคณะผู้บริหารไว้ด้วยจิตใจแน่วแน่ ดังนี้

 1. ต้องซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทนในการทำงาน
 2. ต้องดูแลประชาชน อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน
 3. ต้องบริหารงานและปฏิบัติตนบนพื้นฐานของจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาน
 4. ต้องดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือคนหมู่มากเป็นหลัก
 5. ในกรณีผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ กระทบต่อคนส่วนน้อยควรหาวิธีการเยียวยาถึงผลกระทบดังกล่าว ตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบดังกล่าว

 วิสัยทัศน์

“โพนจานน่าอยู่  เคียงคู่วัฒนธรรม  ก้าวล้ำการศึกษา การเกษตรพัฒนา  ชาวประชามีความสุขอย่างยั่งยืน”


พันธกิจ (Mission)

 • การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง    และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
 • การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยมั่นคงในชุมชน  การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 • การพัฒนาชุมชนน่าอยู่  โครงสร้างพื้นฐาน  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 • ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของ   ชุมชน
 • ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการอดจนความมั่นคงและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


เป้าหมายโดยรวม

เป้าประสงค์โดยรวม

 1. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
 2. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาของยาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืน
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ให้มีการคมนาคมสะดวก  การประปา  ไฟฟ้าทั่วถึง ตลอดจนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึงรวมทั้งการปลูกฝังระบอบ
 5. ประชาธิปไตยและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม   จริยธรรม  ตลอดจนสร้างความ    ตระหนักถึงการอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม  ประเพณีของชุมชน ดำเนินการให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า รวมทั้งมีการนันทนาการอย่างมีประสิทธิภาพ   และส่งเสริมการลงทุนการประกอบอาชีพของชุมชน
 6. ดำเนินการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และป้องกันปัญหายาเสพติด

แผนงานและโครงการหลักที่จะดำเนินงาน

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

 • ระบบน้ำประปา : ปรับปรุง ท่อเมนส่งน้ำ ระบบการกรองน้ำ ถังสำรองน้ำใสและคุณภาพน้ำประปา
 • ระบบถนนและการเดินทาง : ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนนทุกสายทางเดินตามตรอก ซอย ที่พักผู้โดยสาร ป้ายบอกเส้นทางและสถานที่สำคัญต่าง ๆ
 • ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง : ปรับปรุงบริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและความปลอดภัยของระบบสายส่งไฟฟ้าในเขตเทศบาล

ด้านสาธารณสุข      

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนจาน จำนวน   2   แห่ง คือมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนจาน จำนวน   2   แห่ง คือ

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนจาน
  1. นายอุดมพร ศรีวรสาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้าย
  2. นางมาลัย อุนาพรม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  3. นางสาวพวงเพ็ญ มณีรัตน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนจาน
  1. นายอนุรักษ์ บรรจง         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนจาน
  2. นายยิ่งยง คำอ้อ           ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  3. นางสาวมะลิวรรณ์ แก้วอ่อนขวา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
  4. นางสาวขวัญชนก  แมดมิ่งเหง้า     ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

สำหรับโรคที่พบมากคือ  กลุ่มโรคระบบทางเดินอาหาร และโรคระบบหายใจ โรคเบาหวานและโรคที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์  เช่นโรคเท้าเปื่อยและปัญหาส่วนใหญ่ก็อยู่ในการควบคุมและดูแลของอนามัยและสาธารณสุขอำเภอ

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน  ได้อนุมัติการจัดทำโครงการ“หน่วยกู้ภัยและหน่วยกู้ชีพ”  ซึ่งได้คัดบุคลากรจากศูนย์อปพร. ในตำบลโพนจาน   ซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรของหน่วยกู้ชีพและทีมกู้ภัย  มีโครงการไว้เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นเวลาฉุกเฉิน       และเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน    จากการที่บางหมู่บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลและสถานีอนามัย

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน   ได้จัดตั้งศูนย์  อปพร.อบต.โพนจานไว้บริการประชาชนตลอด 24  ชั่วโมงและในช่วงเทศกาลสำคัญๆของไทยก็ได้ตั้งจุดตรวจทุกหมู่บ้าน  เพื่อคอยดูแลความปลอดภัยตามถนนในหมู่บ้าน     และจัดให้มีการเข้าเวรยามในช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ เช่น  เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ หรืองานประจำปีต่าง ๆ

                                                                                          

ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ 

มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ   ที่มีความสำคัญต่อการอุปโภคบริโภค  ประกอบด้วย

 1. บ่อบาดาล บ่อตอก บ่อเจาะ จำนวน 297  แห่ง
 2. บ่อน้ำตื้น จำนวน  78   แห่ง
 3. คลองส่งน้ำ จำนวน    9   แห่ง
 4. ห้วยลำธาร จำนวน    9   แห่ง
 5. หนองบึง จำนวน    6   แห่ง
 6. สระน้ำ จำนวน   10  แห่ง
 7. ฝายผนังกั้นน้ำ จำนวน    5   แห่ง

และยังมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ    ซึ่งอยู่ใกล้เคียงและประชาชนบางส่วนได้ใช้ประโยชน์เช่นห้วยหินชะแนน    ห้วยต้าย   หนองเอียด    หนองนาแซง   ห้วยทวย  หนองเบ็น  หนองปากคูณ  หนองแจ้ง  ห้วยค้อ  ห้วยฮก  หนองวัวโตน  หนองบ่อกว้าง  ห้วยบง  ห้วยน้อย


 สรุป...

         จากการที่กระผมได้แถลงมาทั้งหมดแล้วนั้น เป็นแนวความคิด ความตั้งใจในการทำงานที่ผมจะต้องรับผิดชอบการบริหารกิจการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจผม นายสมพงษ์ มณีรัตน์ มาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ในครั้งนี้ แต่พ่อแม่พี่น้องครับในสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ ไม่สามารถเกิดได้จากผมเพียงลำพัง แต่ผมมีความเชื่อว่าความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

         พ่อแม่พี่น้องครับพร้อมแล้วครับ “ที่พวกเราจะเดินไปสู่เป้าหมายและอนาคต โพนจานตำบลแห่งความสุขร่วมกัน” ขอขอบพระคุณครับ