หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ประจำปี 2562
โดย : admin
อ่าน : 249
จันทร์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ขอเชิญชวนประชาชน/นิติบุคคล และหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการหรือติดต่อราชการกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/j3d3gj หรือทางคิวอาร์โค้ดที่ปรากฎ (ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ทั้งนี้ การตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด...ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ #อนึ่งข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศต่อไป